Najbardziej efektywny model miękkiego HR

W oparciu o doświadczenia współpracy z ponad 60 firmami produkcyjnymi oraz z wykorzystaniem modelu Dave’a Ulricha konsultanci Demos Polska przygotowali praktyczny kurs HR Business Partner, którego celem jest przygotowanie uczestników do rozumienia i reagowania na potrzeby biznesu w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.

Zakres merytoryczny Akademii HR Business Partner został skonsultowany i przygotowany z uwzględnieniem potrzeb menedżerów zarządzających firmami produkcyjnymi przez co jest unikalnym na rynku polskim produktem.

Akademia HR Business Partner

• Bazowy program Akademii obejmuje 4 dwudniowe moduły warsztatowe (łącznie 8 dni)
• Realizowany w ciągu 4 miesięcy (2-dniowe zjazdy 1 raz w miesiącu)
• Realizacja programu wspólnie z 4 doświadczonymi praktykami HR
• Udział gościa specjalnego z doświadczeniem w kierowaniu firmami produkcyjnymi
• Indywidualny spersonalizowany plan rozwoju po zakończeniu Akademii (19 dodatkowych tematów)
• Praca zaliczeniowa (4 tematy do wyboru) do 30 dni od zakończenia Akademii (obowiązkowa)
• Certyfikat ukończenia Akademii HR Business Partner
(międzynarodowy certyfikat Demos – zgodny z francuską normą kształcenia osób dorosłych OPQF)


Dla kogo?

Do udziału w Akademii HR Business Partner zapraszamy wszystkie osoby, które chcą poprzez działania HR wspierać cele biznesowe firm produkcyjnych. Z uwagi na spersonalizowaną ścieżkę rozwoju, w Akademii mogą wziąć udział zarówno osoby z działów HR jak i osoby związane z produkcją.

Dlaczego warto wziąć udział?

Warsztatowy charakter zajęć (ilość miejsc w grupie ograniczona do 14 Uczestników)
Kompletny praktyczny program stworzony w oparciu o potrzeby biznesu produkcyjnego
Doświadczeni konsultanci
Elastyczność w wyborze dalszych kierunków rozwoju

Dodatkowo możliwość wymiany doświadczeń nt. wyzwań stojących przed osobami pełniącymi rolę HR Business Partner - porównanie oczekiwań, możliwości i rozwiązań.

Każdy z modułów Akademii HR Business Partner składa się w 70% z części praktycznej, w skład której wchodzą: case studies, symulacje, analizy, materiały video, moderowane dyskusje. Wszystkie omawiane przykłady bazują na realnych, aktualnych opisach sytuacji firm produkcyjnych z obszaru Polski oraz Europy Zachodniej. Lepiej zrozumiesz potrzeby biznesu produkcyjnego.

Co zyskasz?

• Będziesz partnerem dla menedżerów w realizacji celów swojej firmy
• Staniesz się promotorem i agentem zmian
• Rozwiniesz umiejętności planowania, budowania współpracy i komunikacji z menedżerami i pracownikami
• W ramach pracy zaliczeniowej oraz pracy z Indywidualnym Planem Rozwoju stworzysz swój własny model HRBP odpowiadający potrzebom i możliwościom firmy, w której pracujesz


Program

Moduł 1 - Rola HR Business Partnera

1. Rola HR Business Partner we współczesnych organizacjach:

 • Typ organizacji i jej strategii, poziom rozwoju funkcji personalnych a oczekiwania względem HR Business Partner
 • Proaktywne podejście do roli HRBP
  – Jednostki biznesowe jako przestrzeń działania HRBP
  – Interesariusze/beneficjenci HRBP

2. Model wielozadaniowy Ulricha – strategiczne i operacyjne zadania HRBP:

 • Partner Strategiczny i agent zmian
  – Budowanie strategii personalnej – elementy strategii, powiązanie polityki/strategii personalnej ze strategią firmy
 • Rzecznik Pracowników
  – Budowanie relacji z kadrą menedżerską i pracownikami
  – Zrozumienie potrzeb menedżerów – poszukiwanie wspólnego języka
  – Systemowe metody budowania komunikacji wewnętrznej
  – Budowanie relacji i sztuka przekonywania oraz budowania wsparcia dla działań HR
 • Ekspert HR
  – Udział w procesach rekrutacyjnych
  – Zarządzanie kompetencjami w organizacji
  – Inicjowanie i rozwijanie procesów HR – np. oceny pracowniczej, adaptacji nowych pracowników, planów sukcesji itp.
  – Dzielenie się wiedzą z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, uregulowań wewnętrznych
 • Animator rozwoju kapitału ludzkiego
  – Identyfikacja i analiza potrzeb rozwojowych w organizacji
  – Budowanie planu szkoleń i rozwoju
  – Monitoring procesów rozwojowych
  – Tworzenie ścieżek rozwoju

3. Kompetencje HRBP:

 • Zawodowe
 • Interpersonalne
 • Biznesowe

4. Indywidualny Plan Rozwoju

Celem spotkania usystematyzowanie wiedzy nt. roli HRBP tak w ujęciu teoretycznym jak i praktycznym, wprowadzenie uczestników do kluczowych zagadnień z obszaru nowoczesnego HR-u oraz przygotowania do budowania pozycji strategicznego partnera biznesowego organizacji w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi między innymi przez budowanie w organizacji właściwych postaw, komunikacji i współpracy z menedżerami i pracownikami. W tym module ustalimy kluczowe kompetencje do skutecznego pełnienia roli HRBP i rozpoczniemy budowanie wizerunku HRBP.

Korzyści:

 • Poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy nt. możliwych do pełnienia przez HRBP ról, oczekiwań względem tej roli w różnych typach organizacji
 • Rozwój umiejętności budowania zarysu polityki/strategii HR powiązanej ze strategią organizacji, zrozumienie wzajemnych zależności pomiędzy HR a biznesem
 • Rozwój budowania współpracy i komunikacji z menedżerami i pracownikami, budowanie autorytetu i zaufania
 • Wymiana doświadczeń nt. wyzwań stojących przed osobami pełniącymi rolę HRBP – porównanie oczekiwań, możliwości i rozwiązań
 • Rozwój wiedzy nt. wykorzystania kompetencji w zarządzaniu ludźmi
 • Indywidualny plan rozwoju kompetencji HRBP


Moduł 2 - Efektywność działań rozwojowych w organizacji

1. Zarządzanie przez kompetencje – podejście systemowe zapewniające pomiar i ocenę przyrostu oczekiwanych kompetencji:

 • Definicja, rola i umiejscowienie kompetencji w organizacji
 • Ocena kompetencji – wybór skali, tworzenie wskaźników oceny
 • Budowa matrycy kompetencji w oparciu o strukturę organizacji
 • Tworzenie modeli kompetencyjnych w oparciu o matrycę kompetencji i strukturę działów i stanowisk
 • Wykorzystanie modeli kompetencyjnych do budowania opisów stanowisk pracy

2. Zapewnienie odpowiedniej kadry jako jedna z podstawowych zadań i wyzwań HRBP:

 • Wyzwania związane z koniecznością elastyczności zatrudnienia
 • Tworzenie długofalowej wizji pozyskiwania pracowników – programy wizerunkowe i rozwojowe
 • Ewaluacja i optymalizacja procesu zatrudnienia z uwzględnieniem sytuacji rynkowej

3. Systematyczny proces rekrutacji:

 • Tworzenie właściwych opisów poszukiwanych Kandydatów w oparciu o model kompetencyjny, dobieranie kanałów informacyjnych (czynna i bierna rekrutacja)
 • Proces selekcji wstępnej – narzędzia (ankiety, zadania, analiza cv)
 • Proces selekcji końcowej – testy, wywiady, praca zespołu rekrutacyjnego
 • Przyjęcie do pracy – negocjowanie warunków, wdrażanie nowo zatrudnionego pracownika

Celem spotkania jest usystematyzowanie wiedzy nt. roli HRBP tak w ujęciu teoretycznym jak i praktycznym w zakresie zapoznania uczestników z zagadnieniami związanymi z tworzeniem systemów, procedur i narzędzi wspierających zagospodarowywanie potencjału pracowników.

Korzyści:

 • Poszerzenie wiedzy dotyczącej długofalowych działań ukierunkowanych na rozwój i ocenę progresu w zakresie kompetencji pracowników
 • Pogłębienie umiejętności zarządzania przez kompetencje w usystematyzowany sposób


Moduł 3 - Proces oceny pracowniczej i konflikty w organizacji

1. Rozwiązywanie problemów w organizacji:

 • Wsparcie ze strony HRBP w zakresie rozwiązywania problemów
 • Action learning jako metoda rozwiązywania problemów w organizacji
 • Zadawanie pytań i słuchanie jako podstawowe narzędzia w Action Learningu

2. Zarządzanie sytuacjami konfliktowymi:

 • Rodzaje konfliktów w organizacji
 • Narzędzia zarządzania sytuacjami konfliktowymi (negocjacje i mediacje)

3. Proces Rozmowy Rozwojowej:

 • Cele Rozmowy Rozwojowej, potencjalne korzyści i ograniczenia, sposoby wykorzystania wyników
 • Planowanie procesu Rozmowy Rozwojowej opartego o przegląd kompetencji
  – wybór celu, formy oceny
  – przygotowanie narzędzi oceny
  – przeszkolenie osób oceniających i ocenianych
 • Opracowywanie i wykorzystywanie wyników Rozmowy Rozwojowej
 • Informacja zwrotna – techniki i sposoby wykorzystania tego narzędzia przez HRBP

4. Ewaluacja procesów szkoleniowych:

 • Wyzwania związane z możliwościami badania efektywności szkoleń
 • Monitorowanie efektywności szkoleń
 • Model Kirkpatricka

Celem spotkania jest usystematyzowanie wiedzy nt. roli HRBP tak w ujęciu teoretycznym jak i praktycznym w zakresie zagadnień związanych z:
– rozwiązywaniem problemów na poziomie organizacji i zespołu
– tworzeniem systemów, procedur przeglądu kompetencji i oceny ich rozwoju

Korzyści:

 • Poznanie metod i narzędzi, nauczenie się pracy z narzędziami do rozwiązywania problemów
 • Zwiększenie świadomości roli HRBP w sytuacji konfliktu
 • Pogłębienie umiejętności planowania, wdrażania i wykorzystywania narzędzi np. Systemu Oceny Pracy i Rozwoju
 • Pogłębienie wiedzy na temat procesu oceny efektywności szkoleń


Moduł 4 - HRBP jako konsultant ds. rozwoju oraz lider zmiany

1. Fragmentaryczne i całościowe podejście do szkoleń i rozwoju w organizacji

2. Planowanie szkoleń i rozwoju w oparciu o proces Identyfikacji i Analizy Potrzeb Organizacji:

 • Proces wyboru kierunków szkoleniowych w oparciu o zidentyfikowane, najważniejsze potrzeby rozwojowe organizacji
 • Źródła potrzeb rozwojowych organizacji
 • Narzędzia badania potrzeb rozwojowych organizacji (dokumentacja, badania społeczne- ankiety, wywiady , wywiady grupowe i warsztaty)
 • Identyfikowanie szkoleń i innych form rozwoju kompetencji, które mogą wspierać potrzeb rozwojowe organizacji
 • Tworzenie planów szkoleń
 • Metody wyszukiwania talentów w organizacji i tworzenia ścieżek karier i rozwoju dla utalentowanych osób

3. Definicja, komunikacja i uzasadnianie głównych powodów zmian w organizacji – czynniki wewnętrzne i zewnętrzne

4. Obszary zmian na poziomie firmowym:

 • Organizacja; struktury, zasady postępowania i procedury
 • Technologia; nowy sprzęt, metody pracy, systemy informatyczne
 • Ludzie; wymiana, redukcje, zatrudnianie nowych, szkolenia
 • Zadania; strategie i cele
 • Kultura organizacyjna

5. Obszary zmian na poziomie indywidualnym (wiedza, umiejętności, postawy, relacje)

6. Definicja głównych ośrodków oporu wobec zmian i perspektyw postrzegania

7. Cztery fazy zmiany organizacyjnej

8. Czynniki od których zależy powodzenie zmiany – czynniki sukcesu (KSF)

9. Strategia przygotowania, wprowadzenia i monitorowania zmian

Celem spotkania jest poznanie zagadnień związanych z systemowym podejściem do inicjowania i wdrażania zmian w organizacji oraz zarządzania rozwojem pracowników, nie tyle od strony organizacyjnej, co od strony koncepcyjnej, tj. ścisłego powiązania szkoleń z potrzebami rozwojowymi organizacji i pracowników.

Korzyści:

 • Poznanie metod i narzędzi identyfikowania kluczowych potrzeb rozwojowych oraz analizy potrzeb szkoleniowych
 • Rozwój umiejętności prowadzenia projektów ukierunkowanych na badanie potrzeb rozwojowych organizacji
 • Rozwój umiejętności identyfikowania najważniejszych potrzeb organizacji i budowania na tej podstawie kierunków szkoleniowych
 • Rozwój wiedzy i umiejętności stosowania metod poszukiwania i rozwoju talentów w organizacji oraz tworzenia ścieżek karier
 • Rozwój wiedzy i umiejętności związanych z rolą nawigatora zmiany
 • Rozwój umiejętności wdrażania zmian – etapy procesu zmiany i rola w nich HRBP

Sylwetki konsultantów Demos Polska

Wszyscy trenerzy i konsultanci dedykowani do prowadzenia warsztatów w ramach Akademii HR Business Partner posiadają wieloletnie praktyczne doświadczenie w kreowaniu polityki HR, wdrażaniu modelu HR Business Partner oraz kierowaniu zespołami odpowiedzialnymi za zarządzanie zasobami ludzkimi w firmach produkcyjnych oraz dużych międzynarodowych organizacjach.

W Akademii udział weźmie gość specjalny, który jako partner strategiczny przedstawi perspektywę strategii HR-u i roli HRBP w swojej organizacji.

Agata Rzymska Serwin
Agata Rzymska SerwinOd ponad 20 lat zajmuje się zarządzaniem zasobami ludzkimi w polskich i międzynarodowych organizacjach. Zdobywała kwalifikacje w prowadzeniu strategicznych projektów HR, rozwijając kompetencje menedżerskie i sprzedażowe. Ekspert w zakresie HR Business Partnership i zapobiegania mobbingowi.
Posiada wieloletnie doświadczenia w zarządzaniu złożonymi strukturami HR. Zarządzała procesami zmian w trakcie fuzji i przejęć, zarządzała procesem wdrażania nowych menedżerów, nadzorowała procesy mentoringowe, realizowała projekty budowania ścieżek kariery. Tworzyła systemy współpracy zespołów HR z biznesem w oparciu o modele HR Business Partner oraz własne doświadczenia pracy na styku HR i biznesu.

W ramach projektów szkoleniowo-doradczych współpracowała min. z PKO BP, Samsung Electronics Poland Manufacturing, Urzędem Lotnictwa Cywilnego, z GlaxoSmithKline jako Menedżer Rozwoju Ludzi i Organizacji.

Wykształcenie:
• Akademia Coachingu, wg metodyki i programu CTI i CoachWise™, akredytowana przez International Coaching Federation
• MBA – studia podyplomowe w zakresie zarządzania w Wyższej Szkole Zarządzania/ Open University w Warszawie
• Studia Farmaceutyczne na Akademii Medycznej w Gdańsku, dyplom magistra farmacji ze specjalizacją analityki klinicznej

Jej głównym atutem jest możliwość wykorzystywania w pracy warsztatowej swoich bogatych doświadczeń HR we współpracy z biznesem. Podczas prowadzenia warsztatów koncentruje się na tworzeniu z uczestnikami ich własnych planów rozwoju w oparciu o realne potrzeby i możliwości.


Agnieszka Bergtold Kuczyńska
Agnieszka Bergtold KuczyńskaEkspert i praktyk HR z ponad 20 letnim stażem w pracy jako trener i konsultant w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Posiada szerokie doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji programów doradczych dla wysokiego szczebla operacyjnego. Jest autorem oraz opiekunem merytorycznym programów rozwojowych dla firm produkcyjnych.
Posiada praktyczne doświadczenie w zarządzaniu dużymi zespołami HR w branży energetycznej i produkcyjnej. W trakcie pełnienia swoich obowiązków przygotowywała plany restrukturyzacyjne, negocjowała ze związkami zawodowymi, wdrażała plany sukcesji oraz systemy ocen okresowych.
W ramach projektów szkoleniowo-doradczych współpracowała min. z Samsung Electronics Poland Manufacturing, RWE Polska, BorgWarner, Siemens, Mondi Packaging Świecie, STOEN S.A., Aesculap Chifa, Mine Master, Real Metro Group

Wykształcenie:
• Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania – studia doktoranckie;
• Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania – podyplomowe studia w zakresie zarządzania ludźmi;
• Uniwersytet Warszawski – magister psychologii;
• Practitioner Coach Diploma – Life and Executive Coaching – Noble Mannhatan – Kwiecień 2008 Londyn;
• Szkoła Trenerów Brian Tracy International – maj 2010 Warszawa;

Jej głównym atutem jest doskonałe zrozumienie problemów organizacji oraz wpływu działań HR na realizację celów biznesowych. Podczas prowadzenia warsztatów wykorzystuje doskonałą znajomość specyfiki działów HR, case study z firm polskich oraz zagranicznych. Inspiruje oraz zachęca do rozwoju.


Krzysztof Stefaniak
Krzysztof StefaniakDoświadczony menedżer i konsultant ds. personalnych w obszarach: rekrutacja i selekcja, zarządzania wynikami pracy, szkoleniami i rozwojem, zarządzaniem talentami oraz rozwojem organizacji.
Przez wiele lat zajmował menedżerskie stanowiska w strukturach HR międzynarodowych koncernów. Bezpośrednio nadzorował wdrażanie modeli kompetencyjnych, zintegrowanych procesów rekrutacyjnych, tworzył struktury HR Business Partner, wdrażał systemy ocen okresowych. Jako menedżer wypromował i przygotował do pracy wielu ekspertów z obszaru HR.
W ramach projektów szkoleniowo-doradczych współpracował min. z Bridgestone Firestone, Samsung Electronics Poland Manufacturing, BorgWarner, Infor, Ergo Hestia, Asseco Poland

Wykształcenie:
• Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej – Pedagog Specjalny
• Studia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej
• UKSW – mediator rodzinny
• Ukończenie programu Corporate Coach U w zakresie „Coaching Clinic”,
• Ukończenie kursu z zakresu coachingu prowadzonego przez Noble Manhattan

Jego głównym atutem jest umiejętność dopasowania metod pracy do doświadczeń oraz potrzeb uczestników warsztatów. Tworzy bezpieczne i przyjazne środowisko sprzyjające refleksji i pracy nad kluczowymi obszarami rozwoju.


Danuta Mirek
Danuta MirekOd 20 lat wspiera firmy i organizacje w zakresie podnoszenia miękkich kompetencji ich pracowników oraz rozwiązywania spraw, u których podłoża leżą postawy, relacje i kompetencje ludzi. Przygotowuje zespoły HR do pracy nakierowanej na realizację celów biznesowych.

Od początku pracy zawodowej jako trener i doradca współpracuje głównie z firmami produkcyjnymi z różnych sektorów. Prowadziła liczne szkolenia z zakresu umiejętności kierowniczych dla kadry kierowniczej różnych szczebli oraz szkolenia typu train the trainer dla trenerów wewnętrznych i trenerów produkcji. Brała udział jako trener i doradca w projektach ukierunkowanych na osiągnięcie określonych celów HR powiązanych z celami produkcyjnymi.
Posiada doświadczenie pracy w międzynarodowym środowisku, kieruje pracami zespołów projektowych, była założycielem i dyrektorem Szkoły Trenerów przy Stowarzyszeniu Trenerów Zarządzania MATRIK.
W ramach projektów szkoleniowo-doradczych współpracowała min. z Delphi, BP Poland, Unilever Poland, PGNiG, , Samsung Electronics Poland Manufacturing, FCH Dwory, Hutchinson, Valeo, BASF, Orlen Oil, BBraun, Sanitech Koło

Wykształcenie:
• Uniwersytet Jagielloński – Psychologia
• Thames Valley University w Londynie – Certyfikaty Trenera oraz Doradcy i Asesora
• Manchester Business School – Szkoła trenerów

Jej głównym atutem jest umiejętność obserwacji i udzielania rozwojowego feedbacku. Dzięki połączeniu wiedzy z zakresu psychologii oraz znakomitej znajomości procesów biznesowych potrafi tworzyć praktyczne rozwiązania ukierunkowane na osiąganie celów.

Terminarz

edycja jesień 2020 (Warszawa)

• 23-24.09.2020 godz. 9-17
• 14-15.10.2020 godz. 9-17
• 18-19.11.2020 godz. 9-17
• 9-10.12.2020 godz. 9-17
Zajęcia odbywają się w Hotelu Golden Floor

Budżet

Koszt udziału w Akademii HR Business Partner wynosi 5 960 pln netto od uczestnika

Cena obejmuje:
• Materiały szkoleniowe
• Przerwy kawowe oraz lunch
• Indywidualny Plan Rozwoju
• Certyfikat ukończenia Akademii HR Business Partner

Opcja dodatkowo płatna:
• Wsparcie przy opracowaniu pracy zaliczeniowej (6h konsultacji on-line) – 1200 PLN netto / 1 Uczestnik – dla chętnych, jeśli będzie potrzeba wsparcia zewnętrznym konsultantem


Formularz do zapisów


Dowiedz się więcej

Napisz do nas: zuzanna.talarek@demos.pl
Zadzwoń do nas: +48 502 023 786, +48 22 646 69 90

Patronat Medialny